زيبا دختری تنها با غمی بی انتها

<<نمی گم يادم ميره قشنگی ها ی زندگی>>

نمی گم دوست ندارم هميشه اسمت رو بگم
نمی گم دوست ندارم هميشه يادت بکنم
نمی گم که دوست دارم من تو رو تنهات بذارم
نمی گم که دوست دارم اخم روی ابروم بيارم
ولی وقتی که دلت با دل من هم خونه نيست
چه توقع داری که با دل تو من بمونم
می دونم وقتی تو چشمای کسی عشق بشينه
ديگه جايی برای نفرت و دوری تو چشمش نمی مونهمن می گم وقتی کسی ديگری رو دوست نداره
نه که نفرت شايدم جدايی درمون دله
من می گم وقتی دلی سنگ صبور دلی نيست
واسه چی سنگ بزنه شيشه دل رو بشکنه
نمی گم عهدی رو که با دل تو بسته باشم می شکنمش
ولی عهدی رو که شکستی با چی پيوند بزنم
نمی گم يادم می ره قشنگی های زندگی
نمی گم يادم می ره شبنم روی گلدونهای شمعدونی
نمی گم يادم می ره عشق که اومد غم ديگه جايی نداره
ولی وقتی که کسی رفت عهدوپيمونی نمونده
واسه چی زل بزنم به راهی که ديگه هيچ مسافری رو نداره

/ 0 نظر / 3 بازدید