کلی فریاد زدم یکی به حرفام گوش بده

اما هیچ کس نبود
 
خدا!!! امشب دارم میام شکایت

نگفتی آماده شو ولی می خوام آماده بشم واسه پرواز

زیبا !

ادعای چیزی رو نداشته باش مخصوصا دوستی چون باید هر وقت بهت نیاز بود آماده باشی

/ 5 نظر / 11 بازدید
امین مومنی

تارو پود هستيم بر باد رفت اما نرفت عاشقي ها از دلم ديوانگي ها از سرم عشق يعني تلخي شام فراق. عشق يعني شيريني روزوصال. عشق يعني گم شدن دردنياي غم. عشق يعني حسرت روز بي غمي. عشق يعني دلواپسي. عشق يعني وصالي چون عسل. عشق يعني فراغي همچو اشك . عشق درياي غم است. عشق عقل را زايل ميكند. عشق نوعي جنون و ديوانگيست. عشق آتش به جانت ميزند. عشق بيمارو نب دارت ميكند. عشق از هر چه در دنياست بي نيازت ميكند. عشق چون افيون خمارت ميكند. عشق از لذتها جدايت ميكند. سوي عشق گر آمدي؟ از آبروي خود بترس. عشق مستي است فريبت ميدهد. عشق يعني پا نهادن در كويري بي انتها. عشق يعني آسماني تك ستاره. عشق يعني قايقي بي سر نشين بر روي آب. عشق يعني دل بريدن ازخود و دل دادن به غير. عشق يعني تك درختي در بياباني غريب. عشق يعني سوال بي جواب. عشق يعني فريادي بي صدا. عشق يعني راه رفتن در شبي تاريك بر روي بام. عشق يعني پا نهادن در كوچه پستو هاي غم. عشق يعني قطره اشكي از روي درد. عشق يعني رنگ خون ،رنگ آتش ،رنگ سرخ عشق مزه اي دارد همچو تلخي و گسي عشق شكلي دارد

دريا

سلام زيبا زيبا نا اميد شدي آره؟ ميخواي بري؟ يا مرددي شايد يه دوست پيدا شه! زيبابه نظرت يه دوست واقعي مي تونه تموم زندگي آدم رو تغيير بده؟ با تموم مشكلات زندگي ميشه با احساس وجود يه دوست شاد بود؟

نازنین

بسیار زیباست عزیزم [تایید] [دست][دست][دست] ~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~###~## ~~~~~~~~##~~~~~~~~~~~~~########## ~~~~~~~~###~~~~~~~~~~~############ ~~~~~~~####~~~~~~~#~~~############ ~~~~~~~####~~~~~~~~#~~###~######## ~~~~~~~~##~~~~~~~~~~##~###~~##### ~~~~~@@~~|~~~@@@~~~~~##~### ~~~## ~~~~@#@@@@@@@@@@~~~~~##~###### ~~~~@########@@@~~~~~~~##~##### ~~~~~########@@~~~~~~~~~##~#### ~~~~~########@~~~~~~~~~~~##~### ~~~~~########@~~~~~~~~~~~~~#~## ~~~@@######@@@@~~~~~~~~~~~~ ~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ بازيه بازي .... بدو بيا شايد شما هم دوست داشتي تو بازيه ما شركت كني ...

بهاره

[بغل][نیشخند][گل][گل][گل][تایید][لبخند][خداحافظ]

تي تی

سلام عزیزم از چی حرف میزنی...